Om verdivurdering

Diskontert kontantstrømanalyse (DCF)

I den modellen vi bruker beregnes verdien av bedriften ved at vi nåverdiberegner fremtidig kontantstrøm som tilhører bedriften i sin helhet, dvs både aksjonærer og långivere.

Kontantstrømmen beregnes ved å prognostisere fremtidige nivåer av bl.a omsetning, kostnader, investeringer og arbeidskapital. Prognosene baserer seg bl.a på den historiske utviklingen til bedriften. Intervall for prognosene av kontantstrømmene er de kommende 5 år og i tillegg en s.k "horisontverdi". Størrelsen på sistnevnte er en kombinasjon av estimert resultat i prognosen siitt siste år, og den diskonteringsrente som blir brukt.

Ved verdivurdering av selve driften, er ikke dette beløp justert for transaksjoner mellom bedriften og eventuelle långivere. I praksis innebærer dette at man skiller på avkastning av drift og finansieringen av den samme. Konsekvensen er at man ved fastsettelse av verdien estimerer kontantstrømmen fra driften eksklusive finansieringskostnader (rentekostnader) og netto gjeld. Dog blir finansieringskostnaden hensyntatt ved fastsettelse av diskonteringsrenten.

Den vektede kapitalkostnaden (WACC) blir brukt som diskonteringsrente. Denne blir beregnet ved å se på vektet kostnad for både egen og fremmedkapital. Långivers avkastningskrav blir derved tatt hensyn til i diskonteringsrenten i steden for i avkastningsprognosen.

Etter å først ha beregnet verdien av driften blir denne justert med markedsverdien av bedriften sine lån og likvide middler. Resultatet er verdien av den egne kapitalen, dvs aksjeverdien.